Categorie: "Dagteksten"

Spijt


Lees Rechters 1:27-36

Het boek Rechters laat een belangrijke eigenschap van mensen zien: ze pakken niet door. De Israëlieten mochten de inwoners van het land verdrijven, maar ze deden het niet. Waarom niet? Daar zullen verschillende redenen voor zijn geweest. Misschien angst dat er soldaten zullen sneuvelen, misschien gebrek aan moed, misschien het gemak dat de overwonnen volken tot slaaf konden worden gemaakt. Het doet er niet toe, het was in strijd met de opdracht van God.

Een discipel zijn, wat is dat eigenlijk?


Lees Lukas 9:23-24

“Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.”

Ben jij een discipel? Een discipel is een volgeling of leerling van Jezus.

Iedereen heeft een schaapherder

Lees Johannes 10:3

“De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.”

Misschien klinkt het een beetje raar: iedereen heeft een schaapherder. Maar het is wel waar. Het is natuurlijk niet letterlijk. Dat maakt voorganger Steve Farrar ook duidelijk tijdens zijn preek. Een schaap volgt de schaapherder. Wil je weten wie jouw herder is? Wie volg je dan?

Come, let us return to the LORD

Lees Hosea 6:1-3

Kom, laten wij teruggaan naar de HEER! Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen; de hand die sloeg, zal ons verbinden. Hij redt ons na twee dagen van de dood, de derde dag doet hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij hem kennen, ernaar jagen om de HEER te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen, hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.

Ben jij een schaapie?

Lees hier Psalm 23: De Heer is mijn Herder

Vanmorgen heb ik geluisterd naar een boodschap van Steve Farrar uit Amerika. De dienst had als thema ‘van schaap tot schaapsherder‘. Een goede preek! Voor het gemak heb ik het twee keer geluisterd. De eerste keer heb ik niet meegeschreven, maar de tweede keer heb ik alle voor mij belangrijke punten genoteerd. Hieronder de eerste kern elementen uit zijn preek. Later volgt meer.

Afvallen: zo doe je dat!

Lees Daniël

“In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken in de rouw. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond, en ik wreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken waren” (Daniël 10:2-3).

“Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden” (Daniël 1:8).

Voor eeuwig en ALTIJD

Lees Jesaja 40:31

Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de HERE hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden; zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden; zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken.

Schoonheid komt van binnenuit

Lees 1 Petrus 3:3-4

Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.

Dronken in de Geest

Lees Efeziërs 5:18-20

Drink niet teveel wijn, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met uw hele hart voor de Here. Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Here Jezus Christus.

GRATIS en voor niets

Lees Efeziërs 2:4-6

Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledig gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze misdaden dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. Hij heeft ons (die één met Jezus Christus zijn) samen met Hem levend gemaakt en ook met Hem een plaats in de hemel gegeven.